Strandsitteren artikler

Jeløy- Jubileumsleiren på Jeløy 1936

JUBILEUMSLEIREN PÅ JELØY 1936
Av Kjell Henriksen

Årets store begivenhet i Moss 1936 var speidernes landsleir på Tronvik. For- arbeidet til arrangementet hadde pågått i flere år, og ansvarlig komité besto av kretssjef Ole Borge Hansen, Klaus Hansen, N. E. Hallan, Josef Magnussen og Jul. Sundsvik.
Norsk Speidergutt Forbund ble stiftet 1911 av Chr. Dons og H. Møller Gasmann. Sistnevnte var fortsatt aktiv 25 år senere – han var speidersjef i jubileums- året - og utgjorde også Jeløy- leirens "overledelse" sammen med vicespeiderchefen, prof- essor dr. Ragnvald Iversen, og medlem av forbundsstyret, doktor Toralf E. Bentzen. Landsstevnet på Tronvik var Forbundets syvende, og dets motto var: Frem og op. "Altså to mål. De kan vi nå på to måter. Enten ved først å streve med: "Frem" og så til slutt ta: "Op", det vil si at vi først holder på med å tilegne oss og vise speiderferdigheter, og så til slutt tar op arbeidet med å tilegne os og vise speiderånd. Eller det kan skje ved at vi strever med begge deler samtidig." Og sistnevnte syntes nok ledelsen måtte være det beste – dersom begge kreftene kunne virke på en gang ville leiren bli et minne for livet! Forbundets første leir fant sted på Hovedøen i 1914, der 130 speidere deltok. I 1936 hadde antallet vokst til vel 6.600 (!) inklusive mange utenlandske deltagere, deri- blant gutter fra Danmark, Polen, Storbritannia, Sverige, Finland, Latvia, Ungarn og Tsjekkoslovakia.

Liten by
Speiderne hadde behov for mye plass. Etter avtale med gårdbruker Ole Walle på Tronvik, fikk leiren disponere ca. 200 mål av hans eiendom. Det viste seg etter hvert at selv dette området ikke strakk til, og arrangørene måtte også få tilgang til ca. 30 mål av nabogården Vangen, forpaktet av Arnt P. Hinsværk.
Selve leirområdet hadde jo "innbyggere" omtrent som en liten norsk by, og den ble nesten organisert på samme måte. Marinen stilte torpedo- stasjonen til rådighet, og der ble sykehuset plassert. Leiren hadde sitt eget helsepersonell, og i tillegg sto Moss Sykehus klar i tilfelle krise. Moss og Jeløy Sanitetsforeninger (de var på det tidspunktet to separate foreninger) skaffet det nødvendige utstyr til 25 senger og stilte også opp med to sykepleiersker. I tillegg hadde speiderne hjelp av ytterligere fire pleiersker.
Jeløy Elektrisitetsverk (Jeløy var fortsatt egen kommune) - med hjelp av Moss Lysverker - ordnet med strøm, og Moss Telefonanlæg installerte telefon - nummeret til leiren ble 2324. Utover denne linjen ordnet Telefon- anlægget med flere tilknyt- ninger, bl. a. en til bruk for kringkastingen. I tillegg sto en talestasjon ved inngangen til

disposisjon for dem som hadde behov for kontakt ut av leiren. Lokalhistorikeren og teologen Ørnulf Ree sto forøvrig for daglige radiosendinger fra landsleiren.
Jeløy skolestyre lånte bort lekeplassen ved Søndre Jeløy skole til parkeringsplass for deltagere. Eget postkontor ble opprettet.
Ved badeplassen kom det opp stupetårn, flåte og båter. Men bading uten tilsyn var strengt forbudt, og dukkertene i vannet ved Tronvik måtte skje til bestemte tidspunkter.

Vann må til
Vannforsyningen var et eget prosjekt. Brukseier- foreningens talsmann, konsul H. B. Peterson, lovet gratis vann, men speiderne selv måtte organisere transporten av vannet fra Moss bys grense og frem til Tronvik. Igjen var velvilligheten stor. Moss kommune ga tillatelse til at leirens vannledning ble knyttet til kommunens ved bygrensen. Ledningen gikk langs Helge- rødgaten til Grimsrød. Deretter pumpet man vannet til Jeløy kommunes basseng på Tor- derødåsen før de verdifulle dråpene kunne sendes resten av veien til Tronvik. Bryggeri- eier Alfred Heilmann i Moss Bryggeri lånte ut to store trekar til plassering på leirplassen; disse rommet totalt 6.500 liter. Så ble kraner og stikkledninger montert, og dermed kunne forbruket av vann ta til.

Kanskje kommer Kongen...
Den 6. juli åpnet leiren. Ifølge leirsjefen var det nøyaktig 6.666 speidere fra en rekke land som var møtt frem for å delta i sommerens store begivenhet. Jeløy kommune ved viseordfører Sverre Skaug hilste jubileumsleiren velkom- men til "en deilig plett av Norges jord". Ordfører Emil Andersen, møtende vara- representant til Stortinget (den yngste sådan – kun trettifire år), ble forøvrig intervjuet i kringkastingen, der han gjorde god reklame både for egen kommune og naboen Moss. Ordføreren så for seg en sammenslutning mellom disse to om ikke lenge – Jeløy herredsstyre hadde jo allerede uttalt seg positivt om dette. Men selve storbesøket fant sted den 8. juli da Kong Haakon VII kom på besøk for å bese leiren og glede seg over den nye teltbyen som var reist på Tronvik. Majesteten ble fulgt rundt av speidersjefen og hele forbundsstyret.

Kongen sa i sin tale bl. a. at "jeg ser på speiderbevegelsen som en av de største beveg- elser i verden for fredens sak".

Trafikkproblem
Trafikkavviklingen var et kapittel for seg. Byens gate- og trafikkutvalg, ledet av borger- mester Arne Magnussen, arbeidet iherdig med planer for den forventede store bil- trafikken. I leirperioden gjorde utvalget Helgerødgaten om til enveiskjørt strekning til Tron- vik, og eierne av Reier og Alby ga tillatelse til at returtrafikken til byen kjørte om deres eien-dommer.

Ved innfartsårene satte byen opp skilt som viste besøkende veien til Tronvik. Kom man eksempelvis nord- fra, fra Oslo, gikk veien den gang forbi Konvensjonsgården og gjennom nordre del av Kongens gate, så ned Dron- ningens gate, gjennom «Skrå- gaten» til Storgaten og over nordre jernbaneovergang til Jeløy.


En rekke politifolk stilte opp for å avvikle trafikken, og Moss Politikammer fikk også hjelp av statspolitiet. Det fortelles at borgermesteren ikke var fornøyd med den innkalte hjelp og tok direkte kontakt med justisminister Trygve Lie. Telefonsamtalen medførte straks ytterligere to politifolk til Moss.  Men alt har en ende. Den 15. juli var det slutt.
Allerede meget tidlig om morgenen dro de første speid- erne hjemover, og resten fulgte snart etter. Hele 50.000 besøk- ende hadde vært innom leiren, mot i underkant av 20.000 ved forrige stormønstring i Man- dal. Av 15.000 norske speidere deltok således nær halvparten i jubileumsleiren på Tronvik i julidagene

1936.