Strandsitteren artikler

Haakon VII taler

HAAKON VII TALER
Resymé av Kirsten Wiik

Prins Carl i 1905

Den 18. november 1905 valgte Stortinget Prins Carl av Danmark til konge. Den 20. november ble det holdt mottakelse av stortings- deputasjonen i tronsalen på Ama- lienborg slott. Kong Haakon holdt følgende tale:

"Hr. stortingspresident, mine herrer! Den første hilsen fra representantene for det norske folk, som ved sin enstemmige stortingsbeslutning den 18. november har valt meg til sin konge, har rørt meg dypt. Folket har herved vist meg en tillit som jeg forstår å påskjønne, og som jeg håper stadig må vokse seg sterkere etterhånden som det lærer min hustru og meg å kjenne. Som det vil være Dem, mine herrer, bekjent, var det på mitt forlangende at den nettopp avsluttede folkeavstemning fant sted. Jeg ville ha sikkerhet for at det var et folk og ikke et parti som ønsket meg til konge, da min oppgave fremfor alt bør være å samle, ikke splitte. Mitt liv vil jeg

hellige Norges vel, og det er min hustrus og mitt inderlige ønske at det folk som har valt oss, vil enig samarbeide og strebe frem imot dette store mål, og med full fortrøstning kan jeg da som mitt valgspråk ta: Alt for Norge."

 

Den 25. november ankom Norges kongefamilie Kristiania. På dekket på 'Heimdal' holder kong Haakon følgende tale til stats- minister Chr. Michelsen:

"På min hustrus og egne vegne takker jeg Dem og Norges regjering for dette møte og den hjertelige hilsen.

Kallet ved dette folks tillit til å være Norges konge, vil jeg sette all min vilje og alle mine evner inn på arbeidet for å bevare Norges velferd og lykke. Men forutsetningen for at dette skal lykkes, er at jeg tør regne på det norske folks tillit og støtte. Denne ber jeg Dem, mine herrer, alle etter evne hver i sin stilling å yte meg. Så vil vi tillitsfullt se framtiden i møte. La oss samle oss i et Leve Norge!"

Så ankom de Kristiania havn samme dag, hvor kongeparet mottok en varm hyllest. Folk samlet seg så langt øyet kunne se. De jublet og ropte. Ved iland- stigningen på Vippetangen holdt kong Haakon følgende tale til Kristianias ordfører:

"Dypt rørt takker jeg på Dronningens og egne vegne hjertelig for den storartede mottagelse som Kristiania by har gitt oss. Jeg håper at denne mottagelse og den folkestemning som i dag strømmer imot oss, er en borgen for fremtidig god

forståelse og vil vise oss veien frem til heder og lykke for fedrelandet. En spesiell takk til hovedstaden, et hurra for Kristiania by!"

Senere 25. november samlet Stortingets menn seg til mottagel- se på slottet. Stortingspresidenten holdt en tale til kongen og konge- paret og ønsket dem velkommen. Kong Haakon holdt følgende tale til stortingspresident Berner:

"Hr. stortingspresident, mine herrer! På min hustrus og egne vegne vil jeg få lov å uttale vår dyptfølte takk for de ord som hr. presidenten på folkets og Stor- tingets vegne nettopp har ytret. Like siden vi betrådte norsk grunn, har vi møtt en hjertenes varme som det er vårt håp stadig vil stråle oss i møte. Da vil det falle oss to ganske lett å oppta den store oppgave som ligger foran oss. Jeg tar den mottagelse som vi har fått fra havnen og hit opp som en borgen for at vi virkelig har folket med oss. Og jeg har den sikre tro at også Gud vil være med oss. I det håp og med den bønn at Gud vil hjelpe oss, takker jeg Dem ennå en gang for de hjertelige ord som her er blitt uttalt til oss ved vår ankomst til vårt nye fedreland."