Strandsitteren artikler

Bellevue

BELLEVUE

Av Kirsten Wiik

1Bellevue (fr. vakker utsikt) er fra 1837 et nyere navn på den gamle gården Krosser, som kan spores tilbake til middelalderen.

2På midten av 1400-tallet eide St. Stefanshospitalet i Tønsberg part i gården. Krossern ble på 1500-tallet drevet som vanlig gårdsbruk, men i 1580-årene ble den kun brukt til høying av jorda. Kongen, som eide gården hadde lagt den øde for å skaffe høy til kronens hester ved sagene. Rundt 1600 betalte gården to deler til underhold for presten i Rygge. Stattholder Hannibal Sehested fikk fra 1649 lagt Krossern og mange andre gårder under seg, sammen med det meste av grunnen på ladestedet Moss, som inntil da hadde tilhørt Verne kloster og Oslo Stift (kongen). I 1652 ble imidlertid alle eiendommene overdratt til kongen igjen men pantsatt i 1658 til storkjøpmannen Gabriel Marselis, som igjen overdro det til sønnen i 1675. Etter hvert kom gården under Jernverket (jf. oppstart i 1704).

3I 1820 kjøpte sorenskriver Som- merfeldt Krossern av Anker på Jernverket. Etter ham overtok sorenskriver Bart. Han utvidet med parkanlegg ned til Nesveien og ga den navnet Bellevue i 1837. Etter Bart kom L. Hammer og Anthon B. E. Nilsen (Elias Kræm- mer) før Moss i 1916 kjøpte gården med 250 mål innmark og 30 mål utmark. Området ble parsellert opp og bebygget. To år senere kjøpte staten gården og gjorde den om til fylkeskontorer og fylkes- mannsbolig. Her bodde fylkesmennene fram til 1956. Etter det ble det flere eiere før brødr. Peterson overtok i 1969. Boligen var imidlertid dyr i drift og forfalt mye før den brant ned 5. oktober 1974. Området er lett å få øye på, til venstre oppover Rambergveien før første veiskille. I 1981 ble det bygget 42 boliger på dette området som nå kalles Fylkesmannshagen.

Signe Kirsebom var 10 år da fylkesmannsboligen brant i 1974 Hun husker godt at hun sammen med faren – Leif Kristian Johan- sen, sto nederst i hagen og så boligen i fullt fammehav. Beste- faren – den gamle brannmester Johannes var nok ikke der, men onkel Odd William var der. Han var der i fullt dykkerutstyr og krabbet også ned i vannkummen like foran Signe.

1Kåre Hoel, Bustadsnavn i Østfold,5Rygge-Moss, 2004.

2Leif T.Andresen, Mossbyshistorie,bind 1, 1984.  

3Roar Kristiansen,HerregårdskulturJeløy,1995