Strandsitteren artikler

Jeløgaten 4

JELØGATEN 4, MOSS
KULTURHISTORISK BYGNING

av Ivar Ernø, formann i "Selskabet til Moss Byes Vel"

Selskabet til Moss Bys Vel har i løpet av de siste fem år satt opp femten skilt på kulturhistoriske bygninger i Moss. I tillegg er det på det nærmeste klargjort tekster til ytterligere fire skilt, nemlig på Maxegaarden, Haffnergaarden, Kjellerødgaarden og Moss Hotel. Skiltprosjektet kommer til å bli videreført så lenge vi mener det finnes bygninger i Moss som peker seg ut som spesielle, eller har en spesiell historie.

Kanskje er Jeløgaten 4 en slik bygning, og derfor gjør vi en undersøkelse som akkurat dette. Men samtidig har denne bygningen i mange år hatt ett eller flere forsamlingslokaler som gjør at vi merker oss denne bygningen nå i år i forbindelse med Kultur- minnedagen 9. september 2007. I år gjelder det å finne frem forsam- lingslokaler som har hatt eller fortsatt har betydning for lokalsamfunnet ved at folk fra alle klasser og lag samles til arbeid eller fest, skjemt eller alvor, samt har hatt betydning for mennes- kenes og stedets utvikling og vekst gjennom kortere eller lengre tid.

 

En slik oppgave har Jeløgaten4 hatt. Bygningen ble oppfort i 1841 og var da skolehus. I 1868 overtok madame Louise Henrichsen huset, og i 1884 hadde byg- ningen adresse Jeløgaten 1. Så var det at Moss Brændevinssamlag kjøpte huset i 1893 og eide det i ca. 25 år. Det er særlig viktig for oss, fordi Moss Brændevinssam- lag er opprinnelsen til Selskabet til Moss Bys Vel.

Da Samlaget ble oppløst i 1896, ble nemlig Samlagets midler frosset og man fikk etter hvert Moss Samlags Legat for Moss Bys Vel, og i 1910 ble Selskabet til Moss Bys Vel stiftet for å forvalte Samlagets midler. Det dreiet seg om kr. 110.000,-, og dette beløp stod på bank og var kun disponibelt ved at man hvert år skulle ta rentene minus 10% og dele ut til gode formål innen Moss by, og som ikke kommunen var lovpå- lagt å bekoste. De 10% skulle så gå tilbake til legatet, og i dag er bankbeholdningen på ca. kr. 300.000,-.

Fra 1919 sto Moss kristelige ungdomsforening som eier av bygningen som da hadde fått adressen Jeløgaten 4. I den perioden som nå fulgte og frem til 1991, disponerte Ungdomsforeningen lokalene i annen etasje, og der ble det holdt oppbyggende møter og hyggelige fester for både barn og voksne gjennom mange år. Selv kom jeg med i Ungdomsfore- ningen i 1941 og nøt godt av de fasiliteter som den gang var i bygningen. Det var et stort møte- lokale i salen på hjørnet, og det var flere rom samt kjøkken i samme etasje. Senere husker jeg juletrefester der med Ingeniørforeningen, og her har etter hvert mange kjente mennesker fra Moss hatt mange gode stunder både under krig og i fred.

Tegning fra arkitekt Sundby. Den viser bygningen slik den var planlagt. Knut Henning Iversen hos OK Eiendom AS forteller at tredje etasje tidligere bare var et loft, og slik ser det jo ikke ut på tegningen.

 

I første etasje var det kontorer, og reisebyrået til Schianders Efterfølgere, i dag HRG Nordic drev sin virksomhet her i rundt 30 år. Mange har satt sine ben der, både mens det var reisebyrå, og senere da det var andre brukere av kontorlokalene. I tredje etasje var det boliger, blant annet bodde vaktmesteren der med sine to sønner. Senere har det bare vært loft i denne etasjen.

Etter hvert har så bygningen endret både eiere og farge, og i dag eies den av OK Eiendom AS (fra 2004), og det er gjort et stort arbeid for å sette bygningen i så god stand at den i 2006 fikk byggeskikkprisen av Moss kommune. Og huset brukes, til å arbeide i og til å bo i.