Strandsitteren artikler

Koleraepedemien 1833 - fra avisen Brevduen

Klipp fra mosseavisen "Brevduen" KOLERAEPIDEMIEN I 1833

I en offisiell "Artikel" fra Marine-Departementet i Christiania, datert 23. september, het det blant annet at "Fartøier, kom- mende fra Drammen, blive i alle norske Stæder og Havne, med Undtagelse af Moss og Horten
og de nordenfor Samme i Christiania- og Drammens-fjordene beliggende Stæder og Havne, indtil videre at behandle som kommende fra et af Cholerasmittet Sted".

16. October: I Bjergfjerdingen her ved Byen er Cholera utbrudt, men i selve Byen formoder man ikke den vil komme.

26. October 1833: Her i Moss ere Antalletaf Tilfældene til i dag 117, og Antallet af de døde er 40.

2. November 1833:

Torsdagen den 31. October ved Middagstid, døde ombord i sin Baad ved Steenbryggen Fragtemand Niels Hansen, der efter sigende fra foregaaende Aften havde været plaget af
Brækning og Diarrhee. Da hans Sygdom ikke blev meldt forinden han var død, kunde ingen Undersøgelse anstilles, men da Tilfældet var mistæn- kelig, blev de fornødne Forsigtighedsregler iagttatte. Imidlertid syntes det nu, da Liget har lagt i tvende Døgn og ikke giver nogen Lugt eller har andet Udseende end Liig i Almindelighet, samt da Angjeldende ofte skal have været plaget af Koliksmærter, at være Grund til at antage, at han ei er død af den asiatiske Cholera.

Sundhetstilstanden her paa Stedet er i Almindelighet god.

6. November 1833:

Moss, den 5. October. I Formiddag Kl. 11 blev den nye Kirkegaard i Overværelse af Byens Embeds- mænd og Repræsentanter, samt i en talrig Hob, Tilskueres Nær- værelse, under Musik høitideligen indviet. Ved samme Leilighed skedte Jordpaakastelsen paa Fragtemand Niels Hansen. Det blev herved tilkjendegivet, at der staaer Enhver, der heller ønsker at jordes ved sine Venner og Beslægtede frit for endnu at stædes til Hvile paa den gamle Kirkegaard. Hr. Provst Rynning holdt ved Indvielsen og Jordpaakastelsen tvende passende taler, den ene om Døden den anden om Opstandelsen. Før talerne blev afsunget Psalmen Nr. 211 og efter Talerne Nr. 424. Ved ringningvare Byens Indvaanere en Time forud paamindede om denne sjeldne Høitidelighed. Likeledes var et Flag opheiset paa Gravbakken.

13. November 1833:

Cholera morbus er kommen til Werlesanden her ved byen, men ikke i Byen selv, i det at:
1) Søndagen den 3. Novbr. ang- rebes Søn til den i Brevduen 2. Novbr. sidstleden anmeldte Fragtemand Niels Hansen; han har overstaaet sygdommen, men den er overgaaet til nervøies Feber.
2)Torsdagen den 7. Novbr. angrebes Pigen Ragnhild Torsdat- ter, 40 Aar, der døde næste Nat.
3) Løverdagen d. 9. Novbr. om Eftermiddagen, angrebes Sygehuskonen Larine Jensen af Sygdom der havde flere af Choleras Symptomer, men i en mildere Grad. Hun er i bedring.
4) Søndagen d. 10. Novbr. om Aftenen angrebes Torger Olsen Korsfuru, 74 Aar, og døde næste Dag.
5) Mandagen d. 11. Novbr. om Formiddagen angrebes Drengen Halvor Jensen Rabek, 9 Aar gl., og døde næste Dag.
6) Tirsdagen d. 12. Novbr. om Formiddagen angrebes Drengen Nicolai Ellefsen, 8 Aar g.

27. November 1833:
Nye cholerasyge:

22) Den 22. Novbr. Arbeidsmandskone Abigael Hansdatter, i Nordre Berg, 37 Aar.

23)Arbeidsmandsdatter Elsa Marie Larsd. i Skovgaden, 4 Aar.

24) Arbeidsmandskone Anne Marie Poulsd., i Nordre Berg, 50 Aar.

25) Den 25. Novbr. Arbeidsmandssøn Peter Martin Larsen, i Skovgaden, 10 Aar.

9. August 1834: Moss. Den 9. August. Ved flere fra Frederikstaad tilbagevendende Militære erfarer man, at de ere blevne fritagne for Exercitie der Cholera er udbrudt.