Strandsitteren artikler

Hoff-fotgrafen fra Moss

Hoff-fotografen fra Moss

En historie om Mathias Hansen, redigert av Gunhild Stranden

Den 24. februar 1823 blir Mathias Hansen født i Moss av foreldrene Niels Hansen og Karen Marie Pedersdatter Kase. I følge folketellingen for 1801 er Karen Marie datter av møller Peder Helgesen Kase og Maren Christophers- datter Boug.

I følge kirkeboken for Moss 1814-1828 flytter Mathias fra Moss til Oslo 27. august 1841, 18 ½ år gammel. Han returnerer til fødebyen i 1847 som malersvenn. Samme år får han borgerskap i byen. Som byborger har han rett til å drive selvstendig næring og til å ta del i alle byens privilegier, samtidig er han pålagt skatteplikt og plikt til å påta seg kommunale verv og delta i borgerbevæpningen.

Mathias spesialiserer seg innen faget, og i "Tilskueren" kan man i 1848 lese at han som malermester tilbyr "alle slags forgyllinger, uekte og ekte polerede skilderirammer og malte rullegardiner fullt ferdige illuminert og sorte, og ellers alt som henhører til malerprofesjonen av simpelt arbeid". Han lager også kopier av oljemalerier, i "smukke forgylte rammer". Muligens driver han også med fotografering. På denne tiden bor Mathias i Kirkegaten, men da huset hans ødelegges av brann i 1849 flytter han til Henrik Gerners gate 17, Borgengården, i Briskebakken, hvor han blir boende iallfall frem til 1852.

 4. februar 1853 averterer daguerreotypist M. Hansen i "Gjengangeren" i Horten. Av dette forstår man at herr Hansen har tilegnet seg vesentlig kunnskap innen fotofaget; daguerrotypi er den første vellykkede formen for fotografering, som ved bruk av kopperplate i eksponeringen og kvikksølvdamp i fikseringen, gir et permanent fotografi.

På et senere tidspunkt flytter Mathias Hansen igjen til hovedstaden. Da visekonge Karl XV og hans Louise er i Christiania i 1856 blir de oppmerksomme på en annonse i "Morgenbladet", der Mathias Hansen opplyser at han på en studiereise i utlandet har tilegnet seg ny kunnskap innen fotografering. Visekongen kontakter Hansen og gir han det ærefulle oppdrag å være med ham som fotograf på sin Norges-reise. Visekongen er svært tilfreds med Hansens fotografering, og oppfordrer Mathias til å slå seg ned i Stockholm. Mathias lar seg overtale, og flytter til Stockholm i 1857.

14. oktober 1859 utnevnes Mathias Hansen til Sveriges og Norges "første Kongl. Hof-Photograph" i Stockholm. Samtidig blir han tildelt medaljen "Litteris et Artibus", som siden 1853 er blitt utdelt for fremragende kunstnerisk innsats bl.a. innen musikk, scenekunst og litteratur. Blant andre som har mottatt denne æresbevisningen kan nevnes skuespiller Gösta Ekman sr. (i 1930), forfatter Astrid Lindgren (i 1975), musiker Povel Ramel (i 1978) og musiker Björn Ulvaeus (i 1999). I 1876 ble for øvrig medaljen tildelt Gabriel Anrep (1821-1907) som gründer av den moderne svenske slektsforskningen.

Mathias Hansen er i 1890 registrert blant Sveriges befolkning, med adresse St. Pehrs no 8, i bydelen Jacob och Johannes rote 7, Stockholm. Han er gift med Karolina Josefina Sjöblom (født 1852).

Mathias Hansen dør i 1905, 82 år gammel.

Preus fotomuseums nettside skildrer Hansens norgesturné med visekongen slik: "Kronprindsen ledsagedes under sin Reise af en Photograph, Mathias Hansen, der medbragte transportable Aparater til Udøvelsen af sin Kunst, saaledes at han, hvor man kom, kunde tage Billeder snart af Folket i deres eiendommelige Dragt, snart af Byer og Landskaber. Som Photographierhavde disse Billede naturligvis ikke alene det Fortrin, at de med Sandhed gjengive Tingen, men ogsaa at de kunne gjentages i et betydelig Antal Exemplarer. Paa samme Tid som de forskjellige Billeder, vi fra Prindsens Reise levere, skulle vidne om Photographiens mangehaande Anvendelse, ville vi have Publikums Opmærksomhed henledet paa Hr. Hansen, som en i sit Fag dyktig Mand. Han er norsk af Fødsel (fra Moss), var tidligere Malersvend, derpaa Daguerreotypist og lærte endelig den Kunst han nu med Flid dyrker, af en Professor i Kiel, og var den første Photograph, som nedsatte sig her i Byen (Christiania)." Mathias Hansens fotografier er å finne bl.a. i Stockholms stadsmuseum og kongehuset i Danmark. På nettsiden til Carlsbergfondet omtales Karl XVs og dronning Louises fotosamling på Frederiksborg, "Almanach de gotha". Her står det at "kongen og dronningen i 1862 brukte 4.523 riksdaler hos hoffotograf Mathias Hansen. Kongen hadde satt seg fore å samle et stort fotografisk album av både sin svenske og sin norske stab".

Mathias Hansen er også registrert på nettsiden til National Portrait Gallery i London, med portretter av Beatrice Augusta Corbet (ca 1862-1926) og Alice Nina Rowley (født Corbet, ca 1858) – datter av Sir Vincent Rowland Corbet og gift med George Fydell Rowley.

Kilder:

  • Erlandsen, Roger: Mathias Hansens Norgesbilde frå sommaren 1856, i Norsk Fotohistorisk Årbok 1985/86.
  • Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989.
  • Pedersen, Endre: Litt om de eldste foto- grafer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986.
  • Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992.
  • Wikipedia.
  • Preus fotomuseum.
  • Henry Brinchmann m.fl.: Mosse Håndverk i Ladested og Kjøpstad.