Strandsitteren artikler

Glimt fra 1814

GLIMT FRA 1814
Dagbokforfatteren

Av Kjell Henriksen

Claus Pavels ble født i Vanse (Farsund) 1769. Pavels utdannet seg i geistlig retning, og i 1805 ble han tilsatt som sogneprest i Aker og slottsprest på Akershus. Han fikk da innpass i de høyeste sosiale sirkler i Christiania, og svært mange av de "dannede" samlet seg under hans prekestol. Hans prekener hadde visstnok et poetisk, nær elegisk anstrøk (Arne Bugge Amundsen).

Pavels fikk i 1817 beskikkelse som biskop i Bergen, der han etterfulgte Johan Nordahl Bruun. Han døde i 1822 i Bergen.

Men i vår sammenheng er det dagbokforfatteren Pavels vi skal se på. I mange år skrev han sine notater, og det ble sagt at han gikk rundt om dagen for å samle stoff han kunne skrive ned om kvelden.

Pavels vanket jo som nevnt i de beste kretser, og hans kommentarer fra 1814 er en nyttig kilde til vår forståelse av dette året. Hans dattersønn, Claus Pavels Riis, utga i 1864 (dvs. akkurat 50 år etter 1814!) et redigert utdrag av morfarens dagbøker, der han skal ha fjernet de "mest skandaliserende og karikerende passa- sjene". Men det som er igjen viser en årvåken og oppegående observatør, som forteller senere generasjoner om det merkelige som fant sted i 1814.

Noen eksempler fra dagbøkene:
3dje Januar 1814: Omtrent 6000 Tønder Korn er komme til Norge, og mer ventes. 12te Januar 1814: Til Middag var jeg tilsagt hos Prindsen (Christian Frederik)og sandelig kan der være Grund til Mismod ved denne usædvanlig lange og haarde Frost 20de Januar 1814: I morges havde vi 25 Graders Kulde. Siden 1740 har man ei havt saadan streng

Vinter. 18de Mai 1814: Nu er det afgjort; Christian Frederik er kaaret til Norges Konge 19de August 1814: To viktige Documenter ere i dag udkomme: Vaabenstilstand og Covention.

31de December 1814: Ved dets (årets) Begyndelse vare vi Kongen af Danmarks Undersaatter Rigsforsamlingen aabnedes den 10de April Allerede i Mai var Christian Frederik Norges Konge ved enstemmig Valg, hyldet og tilbedt over det hele Land. Efter 14 Dages Kamp med de svenske allene sluttedes en Vaaben- stilstand, hvis første Punkt var det, at Christian Frederik forpligtede sig til at nedlægge Regjeringen og forlade Landet. Den 1ste Novbr. valgtes Carl den 13de enstemmig til Norges Konge. Uden afgjørende Feltslag, uden blodige og voldsomme Revolutioner tror jeg ikke nogen Nations Historie kan fremvise Magen til saadant Aar.

Bilde: Claus Pavels ca år 1800