Strandsitteren artikler

Moss kirke

MOSS KIRKE
av Kirsten Wiik

Moss Kirke ble oppført i 1861 og fyller 150 år i år ( år 2011). Avisene har skrevet om jubilanten og Moss By- og industrimuseum har i samarbeid med  Moss kirke en tablåutstilling i perioden fra juni og ut november, nærmere bestemt 27.november som var innvielsesdagen for kirken. I bymuseet vises gjenstander fra det opprinnelige kirkeinteriøret. I Strandsitteren ønsker vi å tegne et omriss av historien med blant annet en bildeserie av gammelt og delvis nye bilder.

Det framgår av byfogd F.A.Z. Sandbergs beskrivelser i "Kjøbstaden Moss", 1896, at "Moss Kjøbstad-Kirke har først Aaret 1623, da den blef bygget, været en liden Kapel for nogre Strandsittere, men nu ved Byens og Menighedens Tilvext er bleven en Annex- og endelig en Kjøbstæd-Kirke 1720, da Stædet har faaet sin egen Byfoged, og alle Kjøbstæds Privilegier, og Fortoldningsfriheden".  Sandbergs kilde er en anførsel fra 1730 i Rygge Kaldsbog.

Fotoutsnitt av: La Ville et la chasteau DE MOSS en Norwege, á lentrée de la Riuierre de Christiania. Chasteau/ Hostellerie/ La Ræde. Ca. 1680.

Kirken beskrives som gammel, liten og skrøpelig som også ble besøkt med kirke - og altergang av "Gjeløens og Vasbygdens Beboere". I Sandbergs bok fra 1897 vises det til at byfogd David Vogt antok at det måtte ha vært en kirke i byen allerede i 1620. Bakgrunnen for dette var et gavebrev av 24. september 1620 fra Aners Blome, eieren av setesgårdene Kjølberg i Onsø og Kambo i Rygge. Til Moss kirke ble det i gavebrevet gitt, eller skjenket som man sa, "løs Landskyld af Gaarden Kubberød i Rygge (Jeløen)". Nykirken, medens den ældre benævnedes Gammelkirken (Vogt)", skriver byfogd Sandberg.

Sandberg kommenterer imidlertid med å tilføye at kanskje var det da bestemt at kirken skulle oppføres, men ikke var full ført. Han viser også til biskop Jens Nilsens opptegnelser at det i alle fall var sikkert at byen ikke hadde noen kirke i 1597.

Det gamle kapellet var anneks under Rygge og lå midt i byen omgitt av en kirkegård, en begravelsesplass, som det står, "formodentlig ved den nuværende gamle Gravlund - og fikk i forrige Aarhundrede en Tilbygning, som kaldtes het med gravlund rundt ser med det ut til å ha vært i kirkeparken der paviljongen står i dag.

I 1779, etter mange økonomiske strabaser, ble det oppført en ny kirke der dagens 1861-kirke ligger i dag. Den ble innviet andre søndag i advent, 5. desember 1779. Vogt oppga at kirkens tårn hadde en høyde på 75 alen fra grunnen (alen har hatt for- skjellige lengder, men var 62,75 cm da man sluttet å bruke alen som lengdemål). Videre beskriver Sandberg kirkens utseende og hvilke gaver som ble skjenket til den, herunder døpefat fra jernverkseier Jess Anker og hustru Karen Elieson. Kirken brant i 1858.