Strandsitteren artikler

Feiring av 200-årsjubileet for Mossekonventionen

FEIRING AV 200-ÅRSJUBILEET FOR MOSSEKONVENSJONEN

av Arild Johnsen

Moss har gjennomført et jubileum med en fantastisk oppslutning og entusiasme. Med værgudene på vår side ble feiringen i tidsrommet 9.-24. august en gedigen folkefest. Festen foregikk på flere arenaer med Moss sentrum, Verket Arena (tidligere industriområde) og Nesparken som de viktigste. Midtpunktet i feiringen var naturligvis Konventiongaarden hvor Mossekonvensjonen ble underskrevet 14. august 1814. Det var en stor oppmuntring at Kronprinsfamilien var aktive deltagere under hele jubileumsfeiringen 14. august.

Bakgrunn for jubileet
Feiringene var planlagt over flere år. Styrings-gruppen ble oppnevnt av formannskapet i 2009. Visjoner og formål ble vedtatt samtidig:

  • Feiring av Mossekonvensjonen frem mot 2014 skal bringe stolthet over vår historiske arv. Den skal styrke vår identitet, skape engasjement og glede gjennom et bredt spekter av arrangement.
  • Det legges vekt på at verdiene fred, frihet og demokrati skal ligge til grunn for all aktivitet og arrangement knyttet til jubileumsfeiringen.

Jubileumsfeiringen
Feiringen startet tidlig på året 2014 med bl.a. konsert ved åpning av Grunnlovsjubi-leet den 14. januar og markering av kirkevalget til Riksforsamlingen 26. februar. Christian Frederik-dagene 9.-24. august hadde til sammen 100 ulike arrangement. Forfatterne og historikerne Hermann Lindqvist og Karsten Alnæs, spesialister på henholdsvis Carl Johan og Christian Frederik, holdt hovedforedraget 19. august med en bred gjennomgang av deres betydning ved konvensjonsforhandlingene i augustdagene i 2014.

Jubileumsdagen 14. august
Den store feiringen ble naturlig nok knyttet til jubi-leumsdatoen 14. august. Det ble gjennomført en gedigen markering med følgende hovedarrangement.

  • Stortingspresidenten kom med det orgi-nale konvensjonsdokumentet som tidligere ikke hadde vært utenfor Stortingets arkiver. De ble plassert i konventionsalen bare under jubileumsdagen og ble deretter fraktet tilbake til Stortinget.
  • Gatefest i gågata med tale av stortings-presidenten og avduking av skulpturen ”Tegn i fred” av kulturministeren.
  • Parader av Marinemusikken og HM Kongens garde.
  • De store jubileumsmarkeringen foregikk på Verket Arena med taler bl.a. av stor-tingspresidenten og Kronprinsen. Det var flere tusen tilskuere til stede som deltok entusiastisk.
  • På scenen i Nesparken var det urpremiere for ”Spelet om Christian Frederik, veien til nordisk fred”.

Oppsummering
Alle arrangement var godt besøkt og det er ikke tvil at mossinger har blitt stolte av 1814- historien og byen samtidig som kunnskapen om Mossekonvensjonen har nådd ut til nye publi-kumsgrupper. Det er foretatt flere varige tiltak og investeringer som kan benyttes framover. Det var bred dekning av riksdekkende medier. Den frivil-lige innsatsen var helt avgjørende for gjennom-føringen.

Moss står foran et 300-årsjubileum i 2020, og gjennomføringen av 200-årsjubileet var en god generalprøve.


En nyrestaurert konventionbygning var midtpunktet i feiringen.Orginalene av konventiondokumentene trygt plassert i konventionsalen.


Kronprinsfamilien var aktive deltagere i flere av arrangementene 14. august.


Kronprinsen var en av hovedtalerne under den store jubileumsfeiringen 14. august.

  

Alle bildene: Fotograf Helge Eek

Spelet om Christian Frederik ble spilt på en scene i Nesparken og ble en suksess. Det var med et stort antall statister ved siden av noen profesjonelle skuespillere.

Bilder fra presentasjonen av Spelet.