Strandsitteren artikler

Klostergata som en «håndsverksgate» i 1891.

Klostergata som en «håndsverksgate» i 1891.

Av Arild Johnsen

I det etterfølgende er det utarbeidet en oversikt over bosetting og yrkes sammensetning av befolkningen i Klostergata med bakgrunn i folketellingen av 1891.

Tidlig bybebyggelse på 1700 tallet.
Den tidligste bebyggelsen i kommunen var lokalisert til Kongeveien fra Verket gjennom Konggaten til Klostergata og videre over i Rygge ved «Kløften. Dette var endel av den «Den Fredrikshaldske kongeveien». Et kart fra 1768 viser at Klostergaten var tettbebygd. Kommunegrensen mot Rygge ble fastlagt i 1834 og et kart fra den tid viser at kommunegrensen mot Rygge gikk på østsiden av Klostergata fra «Klyften» eller Radet (som gaten het fra tidligere) og gikk nordover lang Klostergata og munnet ut ved Krogsvold (Nessetbukta).På vestsiden fulgte grensen fra «Klyften» langs Høyenhallveien nordvestover til den gamle kirkegårdsmuren hvor den gikk vestover ned til Værlegaten. Klommesten lå i Rygge kommune.

Ved bygrensen på Radet lå Konsumpsjonshuset. Konsumpsjon var den tids omsetningsavgift på en del landbruksvarer. Denne hadde man hatt siden slutten av 1700 tallet. Alle landbruksprodukter som skulle inn til byen måtte forevises og eventuell «konsumpsjonsavgift» måtte betales. Denne virksomheten ble nedlagt i 1928.

Murtvang etter bybrannene i 1858 og i 1881

Det ble innført murtvang i de sentrale delene av byen etter de store bybrannene i 1858 og i 1881. Utenfor murtvangsområdet var det lov å bygge enkle trehus, Noe som den deler i Klostergata bærer preg av. Noe av gårdene ble bygget i mur. Dette ble regnet som «herskapshus». Murtvangen ført til at det ble fart i utbyggingen av trehusbebyggelsenden videre utbyggingen i Klostergata og til dels Klommesten.
Bybrannen i 1881 førte til stor etterspørsel etter håndverkere. Denne brannen startet ved Øvre Torg og stoppet ikke før en nådde den nordre bebyggelsen i Klostergata og 39 hus brant ned. Murerfaget og andre byggefag fikk en betydelig oppsving ved oppbyggingen av bebyggelse etter bybrannen. Noe som gjenspeiles i sammensetningen av beboerne i Klostergaten.

Regulering av Skarmyra i 1905.
Da kommunen gjennomførte den markerte kvartalsreguleringen av Skarmyra i 1905-10 ble deler av vestsiden i Klostergata endret. Flere av hovedgatene på Skarmyra munnet ut i Klostergata. Dette førte også til at det ble sanert endel eldre bebyggelse og ny ble bygget i tilknytning til disse gatene.

Transkribering av Folketellingen 1891 for Moss by
Historielaget gjennomførte i 2015 en transkribering av folketellingen fra 1891.Det var flere arbeidsgrupper som delte byen med omegn herunder også Rygge kommune mellom seg.
Til byen var det i alt 22 tellingskretser med i alt 8015 personer fra Storgata krets nr.1 og til Helgerød og Værftsgata krets nr. 22. Storgaden hadde 572 personer og Helgerødgaden og Værftsgaden hadde 413 personer. Moss Værk som på det tidspunkt hadde ligger under byen 15-20 år hadde 377 beboere.

Til krets 7 hørte Klostergata ,Klommestenshaven, Løkkegaten, Gubberogd., Næset og Myren. Dette er den største tellingskretsen med i alt 1109 personer. Som nummer 2 kommer Storgaden.

BOSETTING I KLOSTERGATA I 1891
Tellingen er igjen organisert i gateadresser, martikkelnummer, gårdens eier og dens yrke. På den måten er det mulig også å få fram hvem som bodde Klostergata og hva slags yrke de hadde i 1891. I det etterfølgende er tallene brutt ned slik at man kan lage en analysen av sammensetningen av de bosatte.

 

Gateadresse

Matrikkelnummer

Gårdens eier/yrke

Leilighetens nummer

Klostergaden

2

H. Heide -slagter

1

Klostergaden

2

K. Andresen - cellulosearbeider

3

Klostergaden

2

G. Hansen Høvleriarbeider

5

Klostergaden

2

P. Nilson - garver

6

Klostergaden

1

K. Holm Smedmester

1

Klostergaden

4

A.Hagen Bagermester

2

Klostergaden

4

E. Hagen   Bagersvenn

2

Klostergaden

4

S. Svendsen-Skomagersven

3

Klostergaden

6

M. Arnesen Huseierske

2

Klostergaden

8a

M. Andresen Slagter

1

Klostergaden

8 b

E. Svendsen. Skomagermester

1

Klostergaden

8      b

A.Johannesen Cellulosearbeider

2

Klostergaden

8b

S. Olsen Strikkerske

3

Klostergaden

3

J. Nyman Snedkermester

1

Klostergaden

3

H. Flemming Agent

2

Klostergaden

3

E. Andersen Syerske

3

Klostergaden

3

H. Gulbrandsen Vaskekone

4

Klostergaden

3

T. Klausen Syerske

5

Klotergaden

3

H. Christiansen Tomtearbeider

6

Klostergaden

3

H. Stræth Bundtmaker

7

Kolstergaden

3

S. Hansen Skovdal Bud

8

lostergaden

3

E. Hegerstrøm Cellulosearbeider

9

Klostergaden

3

J. Johannesen Leie- kone

10

Klostergaden

7

H.Wraamann/ Rentenist

1

Klostegaden

10

A.Michelsen Fattigforstander

1

Klostergaden

5

Chr.Rynning Kjøpemann

1

Klostergaden

5

Inger Larsen Huseier

1

Klostergaden

9a &9b

J. Wilhelmsen politikonstabel

1

Klostergaden

9a&9b

N. Johannesen Cellulosearbeider

2

Klostergaden

9a &9b

S. Johansen Cellulosearbeider

3

Klostergaden

9a &9b

c. Kristiansen  Fyrbøter

4

Klostergaden

9a &9 b

B. Borgersen Garversvenn

5

Klostergaden

9a&9b

O. Johannesen Snedker

6

Klostergaden

16

G. Halvorsen Bradkongstabel

1

Klostergaden

16

A.Olsen Cellulosearbeider

2

Klostergaden

16

O. Eriksen Hustømmermann

3

Klostergaden

11

J. Andresen Handelsborger

1

Klostergaden

11

A.Kristoffersen Vognmann

2

Klostergaden

11

F. Larsen Kornmøllearbeider

3

Klostergaden

15 a

Lagerbygning

 

Klostergaden

15 b

Reperbane

 

Klostergaden

12

A.Ø. Schulstock Repslager

1

Klostergaden

12

E. Prydtz  Huseier

2

Klostegaden

13

H.Røslie Nilsen Manufaktur

1

Klostegaden

14

Ubebygd offentlig plass

 

Klostergaden

17

H. Larsen.kjødhandlerske

1

Klostergaden

17

O. Larsen Cellulosearbeider

2

Klostergaden

17

D. Larsen Kjødhandler

3

Klostergaden

18

T. Andresen Snedkerarbeider

1

Klostergaden

18

K. Karlsdatter Melkehandler

3

Klostegaden

19

K. Hansen Huseier

1

Klostergaden

19

A.Karlsen Tomtearbeider

2

Klostegaden

19

A.Johnsen Graastensmurer

3

Klostergaden

19

A.Olsen Malersvend

4

Klostergaden

20

K. Olsen Cellulosearbeider

1

Klostergaden

20

E. Eriksen Møllekjører

2

Klostergaden

21

J. Jansen Malermester

1

Klostergaden

22

F, Olsen Vaskekone

1

Klostergaden

22

O.Lauritsen Cellulosearbeider

2

Klostergaden

23

Carl Paulsen Huseier

1

Klostergaden

23

Hans Larsen Murerarb.

2

Klostergaden

24 a

O. Antonsen Cellulosearbeider

1

ostergaden

24 a

B. Andreassen Vaskekone

2

Klostergaden

24 b

L. Helgesen      Slagter

1

Klostergaden

24 b

H. Svendsen    Hustømrer

1

Klostergaden

24 b

J. Kristiansen Brødkjører

3

Klostergaden

24 b

K. Olsen Celluloseabeider

4

Klostergaden

25

Per Chrisiansen Sagarbeider

1

Klostergaden

25

M. Larsen Tomtarbeider

2

Klostergaden

26

Severin Andersen Grosserer

1

Klostegaden

27

A.Brodin Smedarbeider ved mølle

1

Klostergaden

27

L. Holter Tømrer

2/3

Klostergaden

27

K. Jørgensen Jordarbeider

4

Klostergaden

27

S. Larsen Hustømmermann

5

Klostregaden

27

K. Hansen Bryggesjauer

7

Klostergaden

28

K. Dahl Pensjonist

1

Klostergaden

29

O. Olsen Jordarbeider

1

Klostegaden

29

M. Nilsen

2

Klostergaden

30

K. Johannesen Sagarbeider

1

Klostergaden

30    

A.Paulsen Sagarbeider

2

Klostergaden

31

H.Løken Skræddermester

1

Klostegaden

32

A.Andersen tomterabeider

1

Klostergaden

32

E. Mathisen  Huseier

2

Klostergaden

32

K. Larsen Sømand

3

Klostergaden

33

O. Andersen Tomtearbeider

1

Klostergaden

33

K. Hansen Cellulosearbeider

2

Klostergaden

33

M. Hansen Hjulmagermester

3

Klostergaden

34

H. Halvorsen Veiarbeider

i kommunen

1

Klostergaden

34

J. Johannesen Stenpukker

2

Klostergaden

35

Ole M. Christensen Huseier

1

Klostergaden

35

John Berg Colonihandler

2

Klostergaden

36

A.Halvorsen Husgjerning

1

Klostergaden

36

H. Paulsen Jordarbeider

2

Klostergaden

37

K. Larsen Bagermester

1

Klostergaden

37

K. Pettersen - skomagermester

2

Klostergaden

38

P. Svendsen Cellulosearbeider

1

Klostergaden

38

K. Samuelsen Korkeskjærer

1

Klostergaden

38

E. Pettersen Hustømerarb.

3

Klostergaden

38

A.Johansen Kræmmerske

5

Klostergaden

38

J. Eriksen Omr.handeslmann

6

 

BEBOER I KLOSTERGATA MED YRKER I 1891.

Navn

Yrke

        Navn

        Yrke

Navn

Yrke

Navn

Yrke

H. Heide -Slagter

K. Andresen –Cellulosearbeide

G. Hansen Høvleriarbeider

P. Nilson –

 garver

K. Holm Smedmester

A.Hagen Bagermester

E. Hagen 

 Bagersvenn

S. Svendsen-Skomagersvenn

M. Arnesen Huseierske

M. Andresen Slagter

E. Svendsen. Skomagermester

A.Johannesen Cellulosearbeider

S. Olsen Strikkerske

J. Nyman Snedkermester

H. Flemming

Agent

E. Andersen

Syerske

H. Gulbrandsen Vaskekone

T. Klausen Syerske

H. Christiansen Tomtearbeider

H. Stræth

Bundtmaker

S. Hansen Skovdal

 Bud

E. Hegerstrøm Cellulosearbeide

J. Johannesen

Leie- kone

H.Wraamann/

Rentenist

A.Michelsen Fattigforstander

Chr.Rynning Kjøpemann

Inger Larsen

Huseier

J. Wilhelmsen politikonstabel

N. Johannesen Cellulosearbeid

S. Johansen Cellulosearbeid

C. Kristiansen 

Fyrbøter

B. Borgersen Garversvenn

O. Johannesen Snedker

G. Halvorsen Bradkongstabel

A.Olsen

 Cellulosearbeider

F. Larsen Kornmøllearbeider

O. Eriksen Hustømmerman

J. Andresen Handelsborger

A.Kristoffersen

 Vognmann

A.Ø. Schulstock Repslager

E. Prydtz  Huseier

H.Røslie Nilsen Manufaktur

H. Larsen.

Kjødhandlerske  

D. Larsen Kjødhandler

O. Larsen Cellulosearbeider

A.Johnsen Graastensmure

A.Olsen Malersvend

K. Olsen Cellulosearbeider

E. Eriksen

Møllekjører

J. Jansen Malermester

F, Olsen Vaskekone

O.Lauritsen Cellulosearbeider

Carl Paulsen

 Huseier

Hans Larsen Murerarbeider

O. Antonsen Cellulosearbeider

B. Andreassen Vaskekone

L. Helgesen   

  Slagter

H. Svendsen    Hustømrer

J. Kristiansen Brødkjører

K. Olsen

 Celluloseabeider

Per Chrisiansen Sagarbeider

M. Larsen Tomtarbeider

Severin Andersen Grosserer

A.Brodin

Smedarbeider ved mølle

L. Holter

 Tømrer

K. Jørgensen Jordarbeider

S. Larsen Hustømmermann

K. Hansen

 Bryggesjauer

K. Dahl

Pensjonist

O. Olsen Jordarbeider

K. Johannesen Sagarbeider

A.Paulsen

Sagarbeider

H.Løken Skræddermester

A.Andersen tomterabeider

E. Mathisen  Huseier

K. Larsen

Sømand

 

 

K. Hansen Cellulosearbeid 

 

M. Hansen - Hjulmagermester

H. Halvorsen Veiarbeider

 i kommunen

 J. Johannesen

Stenpukker

 

Ole M. Christensen Huseier

John Berg Colonihandler

A.Halvorsen Husgjerning

H. Paulsen

 Jordarbeider

K. Larsen Bagermester

K. Pettersen - skomagermester

P. Svendsen Cellulosearbeider

K. Samuelsen Korkeskjærer

E. Pettersen Hustømerarb.

A.Johansen Kræmmerske

J. Eriksen Omr.handelsmann

 

 

 

Huseiere/yrkesbeboere var i alt:                      72

Fordelt på hovedyrker:

Industri:

Cellulosearbeider                          10

Korkeskjærer                                   1

Smedarbeider på mølle                  1

Sagarbeider                                     2

Fyrbøter                                           1

Høvleriarbeider                               1  

I alt                                                  16

Håndverkere:

Slagter                                               2

Skæddermester                                 1

Hustømmer arb./snekker                 2

Skomager/mester                             2

Garver/ -svenn                                  2

Repslager                                          2

Tomterabeider                                  1

Hjulmakermester                             1

Tømrer                                              1

Malersvenn /- mester                       2 

Graastensmurer                               1

Jordarbeider                                     1

Murerarbeider                                   1 

I alt                                                    19

Handel m.m:

Colonial/Kræmmer                        8

Politi/kommune/brann                  5

Hus og eiendom:                           8

I alt                                                21

 

Andre erverv og yrker bl.a. :    Husgjerning,  syerske, vaskekone, sømand, bryggesjauer, bud, leiekone, rentenist, huseier m.fl.

I alt                                                            1

Oppsummering:
Hovedyrkene til huseierne i Klostergata etter folketellingen i 1891 er:
- Industri i alt 16 bosatte ,med Cellulosearbeider størst med 10
- Håndverker 19 bosatte fordelt på 13 yrker
- Handel m.m. med 13 bosatte med 8 som drev Colonial.
- Andre erverv og yrker bl.a. : Husgjerning, syerske, vaskekone, sømand, bryggesjauer, bud, leiekone, rentenist, huseier m.fl. i alt 16 beboere.

 

En del bilder fra gata med omgivelser.

Et par rarieteter funnet:

En trapp av møllestener.                                                                                                                         

  

 En gårdsplass med heller med bølgeslagsmerker fra Hellebergene

To hus med orginale gråstensmurer

En sammenhengende husrekke fra 1849.

Nyrestaurerte hus på østsiden av Klostergata (opp mot Radet)

I denne gården ble det drevet slakteri

Kommunale bygninger i Brynildsen sten i Repslagergata